Skip to main content

การแถลงข่าวตราสัญลักษณ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

Go Search
หน้าหลัก
ตารางนัดหมาย
5 ขั้นตอนระบบนัดหมายผู้บริหาร
  

หน้าหลัก > กิจกรรมต่างๆ > แถลงข่าว > ปีงบประมาณ 2551 > การแถลงข่าวตราสัญลักษณ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

 สรุปการประชุม

 

 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดินหน้าประชาสัมพันธ์การทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 โดยใช้ตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวด  

           สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดประกวดตราสัญลักษณ์สำมะโนประชากรและเคหะ พศ 2553 เพื่อสร้างความจดจำแก่ประชาชนต่อโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกิดการยอมรับ สนับสนุนให้ความร่วมมือในการตอบข้อถามแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกเก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้ข้อมูลที่ผลิตได้มีคุณภาพและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ จนได้ตราสัญญลักษณ์ที่ชนะการประกวด พร้อมใช้ในการประชาสัมพันธ์การทำสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยใช้พื้นที่กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด ชุมชนแออัด ชุมชนเมือง และชุมชนชานเมือง รวมทั้งทดสอบการเก็บข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

           สำหรับตราสัญลักษณ์สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ที่ชนะการประกวด เป็นผลงานของ นางสาวพชิรญาณ์ วรพงศ์พิเชษฐ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นภาพของคน 3 คนพร้อมบ้าน แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับที่อยู่อาศัย จัดวางให้อยู่รวมกันอย่างมีความหมาย แสดงถึงครอบครัวคนไทย ในโครงสร้างรูปทรงกลม ที่แสดงถึงความมั่นคงเป็นหนึ่งเดียว

 
 

 Speech

There are no items to show in this view of the "เอกสารสนับสนุนความรู้" document library.

 Powerpoint

There are no items to show in this view of the "Powerpoint" document library.

 Error

 รูปภาพ

ThumbnailPicture Size
Thumbnail DSC006831920 x 1280
Thumbnail DSC006481920 x 1280
Thumbnail DSC006071920 x 1280
Thumbnail DSC00591220 x 147
(More Items...)

 รายงานการประชุม

There are no items to show in this view of the "รายงานการประชุม" document library.

 การเชื่อมโยงแหล่งความรู้

There are currently no favorite links to display.

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

There are no items to show in this view of the "เอกสารสนับสนุนความรู้" document library.