Skip to main content

เลขาธิการสถิติแห่งชาติ แถลงข่าวเรื่อง "แรงงานไทย"

Go Search
หน้าหลัก
ตารางนัดหมาย
5 ขั้นตอนระบบนัดหมายผู้บริหาร
  

หน้าหลัก > กิจกรรมต่างๆ > แถลงข่าว > ปีงบประมาณ 2551 > เลขาธิการสถิติแห่งชาติ แถลงข่าวเรื่อง "แรงงานไทย"

 สรุปการประชุม

 

ข้อมูลแรงงานไทย

นางธนนุช  ตรีทิพยบุตร  เลขาธิการสถิติแห่งชาติ  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานไทยจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ว่า ในปี 2525 กำลังแรงงานไทยอยู่ในภาคเกษตรถึงร้อยละ 66.4 (17.0 ล้านคน) ของผู้มีงานทำทั้งหมด และได้เริ่มไหลเข้าสู่นอกภาคการเกษตร การเกษตร จนปี 2542 สัดส่วนของแรงงานภาคเกษตรก็ลดจนมีจำนวนน้อยกว่าแรงงานนอกภาคเกษตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง และในปี 2550 แรงงานภาคการเกษตรลดเหลือเพียงร้อยละ 41.7 (15.49 ล้านคน) ขณะที่แรงงานนอกภาคเกษตรมีถึงร้อยละ 58.3 (21.63 ล้านคน) ผลผลิตภาคเกษตรต่อ GDP ของประเทศก็ลดลงจากร้อยละ 18.6 ในปี 2525 เป็นร้อยละ 11.4 ในปี 2550 เช่นกัน

ต่อคำถามที่ว่าเมื่อความเป็นอยู่ของแรงงานภาคการเกษตรไม่ค่อยดีเช่นนี้ แรงงานภาคการเกษตรหนีไปไหน จากผลการสำรวจพบว่าแรงงานได้หนีไปอยู่ถาคการผลิต การค้า และการบริการ โดยแรงงานภาคการผลิตโดยเฉพาะด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ/เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ ส่วนในแรงงานภาคการค้า และบริการ จะกระจุกตัวอยู่ในเรื่องการขายปลีกอาหาร ยานยนต์และอะไหล่ ส่วนภาคบริการได้แก่ การบริการด้านโรงแรม/ภัตตาคาร และก่อสร้างฯ

                เป็นที่น่าสังเกตว่าแรงงานทางด้านการขนส่งไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก ทั้งๆที่เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะของประเทศไทยจะมีนโยบายเข้าสู่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)

                ผลการสำรวจไม่ว่าจะเป็นโครงการสำรวจอุตสาหกรรมการผลิต  การสำรวจธุรกิจการค้าและบริการ  สำรวจโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ ฯลฯ ชี้ผลในทางเดียวกันว่ามีแรงงานเพิ่มขึ้น

                การมองปรัชญาด้านแรงงานสามารถแบ่งเป็นแรงงานในระบบและนอกระบบเป็นอีกมิติหนึ่ง ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ (ร้อยละ 62.7) ยังเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องที่รัฐจะเข้าดูแลในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัย

                การว่างงานของประเทศเมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงและประเทศที่เจริญแล้ว พบว่าประเทศไทยมีอัตราการว่างงานอยู่เพียงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์ร้อยละ 7.4 ออสเตรเลียร้อยละ 4.3 และญี่ปุ่นร้อยละ 3.8 เป็นต้น ทั้งนี้เป็นข้อมูลของเดือนมกราคมปี 2551

 

 
 

 Speech

press release30-04-51.docpress release30-04-51ploy

 Powerpoint

แถลงข่าววันแรงงาน (30 เมษายน 51).pptแถลงข่าววันแรงงาน (30 เมษายน 51)System Account

 Error

 รูปภาพ

ThumbnailPicture Size
Thumbnail DSC052812560 x 1712
Thumbnail DSC031731920 x 1280
Thumbnail DSC053092560 x 1712
Thumbnail DSC06276640 x 480

 รายงานการประชุม

There are no items to show in this view of the "รายงานการประชุม" document library.

 การเชื่อมโยงแหล่งความรู้

There are currently no favorite links to display.

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

There are no items to show in this view of the "เอกสารสนับสนุนความรู้" document library.