Skip to main content

งานแถลงข่าวและพิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Go Search
หน้าหลัก
ตารางนัดหมาย
5 ขั้นตอนระบบนัดหมายผู้บริหาร
  

หน้าหลัก > กิจกรรมต่างๆ > แถลงข่าว > ปีงบประมาณ 2551 > งานแถลงข่าวและพิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 สรุปการประชุม

 

 
 

 Speech

There are no items to show in this view of the "Speech" document library.

 Powerpoint

There are no items to show in this view of the "Powerpoint" document library.

 Error

 รูปภาพ

ThumbnailPicture Size
Thumbnail DSC080322560 x 1712
Thumbnail DSC079262560 x 1712
Thumbnail DSC079222560 x 1712
Thumbnail DSC079212560 x 1712

 รายงานการประชุม

There are no items to show in this view of the "รายงานการประชุม" document library.

 การเชื่อมโยงแหล่งความรู้

There are currently no favorite links to display.

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

There are no items to show in this view of the "เอกสารสนับสนุนความรู้" document library.