Skip to main content

ปีงบประมาณ 2551

Go Search
หน้าหลัก
ตารางนัดหมาย
เอกสารการประชุม
  

หน้าหลัก > กิจกรรมต่างๆ > การประชุม > ปีงบประมาณ 2551

 ปีงบประมาณ 2551

Date_ThFilterPlaceFilterOrganizationFilterKeywordFilterSynonymFilter
ประชุมเปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
31 ก.ย. 2551
การประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปแผนงานการจัดทำการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
29 ก.ย. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบการดำเนินงานตามหลักการพื้นฐานสถิติทางการสำหรับประเทศ ครั้งที่ 1/2551
25 ก.ย. 2551
ตึก 7 ชั้น 3
สำนักมาตรฐานคุณภาพข้อมูลสถิติทางการ
UN,official Statistics
OS
การประชุมผู้บริหารสำนังานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2551
23 ก.ย. 2551
ณ ห้องประชุม ตึก 7 ชั้น 3 สสช.
สสช.
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและส่งเสริมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8/2551
18 ก.ย. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมหารือแนวทางประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบแผนที่และระบบงานภูมิสารสนเทศ
17 ก.ย. 2551
ตึก 7 ชั้น 3
สบจ.
ความร่วมมือพัฒนาระบบแผนที่
การประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ครั้งที่ 1/2552 ระดับเจ้าหน้าที่สถิติประจำจังหวัด
15-18 ก.ย. 2551
โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
การประชุมชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ครั้งที่ 1/2552 ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม
25-28 ส.ค. 2551
โรงแรม รอยัล ถูเก็ต ซิตี้ จ. ภูเก็ต
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและส่งเสริมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2551
21 ส.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ของ สสช. ตอน : "ประสานเครือข่ายอาคารสูง กทม."
20 ส.ค. 2551
การประชุมเรื่องการถอดบทเรียนผลการทดลองทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2551 ในพื้นที่มีประชากรต่างชาติเข้มข้น
15 ส.ค. 2551
โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
ประชุมหารือเรื่องเครือข่าย PADI
11 ส.ค. 2551
ห้องประชุมตึก 7 ชั้น 3
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนแม่บนสถิติ "สาขาท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร"
7 ส.ค. 2551
โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
การประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ครั้งที่ 1/2552 ระดับสถิติจังหวัด
6-8 ส.ค. 2551
โรงแรมแม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
การประชุมเชิงปฏฺบัติการ เรื่อง แผนแม่บทสถิติ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 ส.ค. 2551
โรงแรม ทาวเวอร์ อินน์
การประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโนสำรวจในปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 1/2552
04 ส.ค. 2551
การประชุมคณะทำงานโครงการวิเคราะห์กระบวนงานผลิตและให้บริการข้อมูลสถิติและออกแบบระบบงานต้นแบบครั้งที่ 2/2551
29 ก.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Knowledge Management System, CoP, SOA, Web Services, GIS
KM, สำมะโนประชากร, ต้นแบบ
การประชุมร่วมระหว่างกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลโครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2551
29 ก.ค. 2551
ห้องประชุมตึก 2 ชั้น 6
กลุ่มสถิติสถานประกอบการ 2
สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
การจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2551
24 ก.ค. 2551
รายงานประจำปี
annually report, yearly report
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและส่งเสริมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6/2551
24 ก.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมคณะทำงานโครงการวิเคราะห์กระบวนงานผลิตและให้บริการข้อมูลสถิติและออกแบบระบบงานต้นแบบ ครั้งที่ 1/2551
22 ก.ค. 2551
ห้องประชุมตึก 7 ชั้น 3
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนที่โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
27 มิ.ย. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมคณะอนุกรรมการทางอิเล็กทรอนิกส์
26 มิ.ย. 2551
การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2551
25 มิ.ย. 2551
ตึก 7 ชั้น 3
สบจ.
คณะทำงานภาคประชาชน
การประชุมผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2551
17 มิ.ย. 2551 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในปี 2553 ของประเทศไทย
5-6  มิ.ย. 2551
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและส่งเสริมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2551
29 พ.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมร่วม ก.พ.ร.
14 พ.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติงานสนามแก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ในการทำสำมะโนประชากรและเคหะทดลอง พ.ศ. 2551 จังหวัดพิษณุโลก
5-14 พ.ค. 2551
ณ โรงแรมไพลิน อ. เมือง, อ. พรหมพิราม และ อ. นครไทย จ.พิษณุโลก
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและส่งเสริมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2551
30 เม.ย. 2551
ห้องประชุมตึก 7 ชั้น 3
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมคณะทำงานระบบบริหารจัดการความรู้สำหรับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2551 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2551
18 เม.ย. 2551
ณ ห้องประชุม ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและส่งเสริมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2551
9 เม.ย. 2551
ห้องประชุมตึก 7 ชั้น 3
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2551
2 เม.ย. 2551
ห้องประชุมตึก 7 ชั้น 3
สบจ.
คณะทำงานภาคประชาชน
การประชุมคณะทำงานระบบบริหารจัดการความรู้สำหรับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2551 วันอังคารที่ 1 เมษายน 2551
1 เม.ย. 2551
ณ ห้องประชุม ตึก 7 ชั้น 3
การประชุม "การบริหารระบบสถิติประเทศไทย" สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร่ ก่อสร้าง และพลังงาน ครั้งที่ 3
28 มี.ค. 51
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
การประชุม "การบริหารระบบสถิติประเทศไทย" สาขาสุขภาพ ครั้งที่ 3
27 มี.ค. 51
โรงแรม ริชมอนด์
การประชุม "การบริหารระบบสถิติประเทศไทย" สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3
27 มี.ค. 2551
โรงแรม ริชมอนด์
การประชุม "การจัดทำแผนแม่บทสถิติรายสาขา "สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร่ก่อสร้าง และพลังงาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาสุขภาพ
24 มี.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมพิจารณาแบบสอบถามโครงการสำรวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานราชการ พ.ศ. 2551
24 มี.ค. 2551
ห้องประชุม สสช. ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมคณะทำงานระบบบริหารจัดการความรู้สำหรับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 19 มีนาคม 2551
19 มึ.ค. 2551
ประชุมสาระสำคัญ พรบ. ข้าราชการพลเรือน 51
19 มี.ค. 2551
ห้องประชุมตึก 7 ชั้น 3
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมพิจารณาแบบข้อถามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553
11 มี.ค. 2551
ห้องประชุมตึก 7 ชั้น 3
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมคณะทำงานระบบบริหารจัดการความรู้สำหรับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2551 วันพุธที่ 5 มีนาคม 2551
5 มี.ค. 2551
ณ ห้องประชุม ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมพิจารณาแบบสอบถามโครงการสำรวจอุตสาหกรรม ICT พ.ศ. 2551
25 ก.พ. 2551
ห้องประชุม สสช. ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมพิจารณาแบบโครงการสำรวจสถานภาพพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2551 e-commerce Survey
22 ก.พ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมพิจารณาแบบข้อถามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
13 ก.พ. 2551
การประชุมเกี่ยวกับค่าคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
12 ก.พ. 2551
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและส่งเสริมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.พ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมหารือโครงการบริโภคยาสูบฯ
7 ก.พ. 2551
ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลดิบของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
6 ก.พ. 2551
ห้องประชุมตึก 7 ชั้น 3
การประชุมพิจารณาแบบสอบถามโครงการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร
04 ก.พ. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมพิจารณาแบบข้อถามโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
4 ก.พ. 2551
ห้องประชุมตึก 7 ชั้น 3
การประชุมคณะทำงานระบบบริหารจัดการความรู้สำหรับสำนักงานสถิติ ครั้งที่ 1/2551 วันพุธที่ 30 มกราคม 2551
30 ม.ค. 2551
การประชุมยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาธิบาล
30 ม.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
29 ม.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
29 ม.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประยุทธศาสตร์การปรับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
28 ม.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมเรื่องทะเบียนสถิติทางการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
24 ม.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล
22 ม.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมยุทธศาสตร์การปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ
22 ม.ค. 2551
สำนักงาสถิติแห่งชาติ
การประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
22 ม.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมสารสถิติ 18 ม.ค. 2551
18 ม.ค. 2551
ประชุมเรื่อง ICT 18 ม.ค. 2551
18 ม.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุม การปรึกษาหารือสรุปหัวข้อความรู้ และระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานระบบบริหารจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2551 โดยประชุมร่วมกับ CKO วันที่ 17 ม.ค. 2551
17 ม.ค. 2551
หน้าห้องเลขาธิการสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมเรื่อง"การบูรณาการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น"ครั้งที่ 1/2551 ร่วมกันระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่นและสำนักงานสถิติแห่งชาติ
16 ม.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมเรื่องการจัดทำการคาดการประมาณประชาการของประเทศไทย
15 ม.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมแนวทางในการจัดเตรียมข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อการจัดสัมมนา ครั้งที่ 1/2551
14 ม.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมผู้บริหาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ คั้งที่ 1/2551
9 ม.ค. 2551
การประชุมหารือเกี่ยวกับการประสานภารกิจ ระหว่างศูนย์/สำนักภายใต้โครงสร้างใหม่
08 ม.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน รุ่นที่ 3 ( Data Analysis and Reporting ) 11 - 14 ธ.ค. 2550
11 - 14 ธ.ค. 2550
การประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 11 ธ.ค. 2550
11 ธ.ค. 2550
ประชุมโครงการบริหารระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 7 ธ.ค.2550
7 ธ.ค. 2550
การประชุมเรื่อง การบริหารระบบสถิติประเทศไทย สาขาสุขภาพ ครั้งที่ 2/2550 7 ธ.ค. 2550
7 ธ.ค. 2550
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.
การประชุมโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 6 ธ.ค. 2550
6 ธ.ค. 2550
การประชุม การบริหารระบบสถิติประเทศไทย สาขาสุขภาพ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 ธ.ค.2550
4 ธ.ค. 2550
ณ โรงแรมริชมอนด์ กทม.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมพันธมิตรสัมพันธ์ กับ กพร. 30 พ.ย. 2550
30 พ.ย. 2550
การประชุมชี้แจงรายละเอียดการให้บริการ ICT ในโครงการศูนย์ราชการฯ โดยเจ้าหน้าที่จากบมจ. ทีโอที 30 พ.ย. 2550
30 พ.ย. 2550
ณสำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมแบ่งส่วนราชการภายใน 29 พ.ย. 2550
29 พ.ย. 2550
การประชุมแบ่งส่วนราชการภายใน 28 พ.ย. 2550
28 พ.ย. 2550
การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน รุ่นที่ 2 ( Data Analysis and Reporting ) 27 - 30 พ.ย. 2550
27 - 30  พ.ย. 2550
ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 
การประชุมทางไกล สสช. น้ำหนึ่งใจเดียว ครั้งที่ 3/2550 20 พ.ย. 2550
20 พ.ย. 2550
ณ ห้องประชุม MOC กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประชุมสำมะโนประชากรและเคหะ 20 พ.ย. 2550
20 พ.ย. 2550
ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานสถิติแห่งชาติ 16 พ.ย. 2550
16 พ.ย. 2550
ประชุมโครงการบริหารระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำหรับศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ 14 พ.ย. 2550
14 พ.ย. 2550
การประชุมการจัดทำสถิติ ICT
13 พ.ย. 2550
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานData Analysis and Reportingรุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 16 พ.ย. 50
13-16 พ.ย. 50
การประชุมส่วนราชการภายใน สสช.
08 พ.ย. 2550
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง จดจารพระมหากรุณาพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อปวงประชาร่มเย็น
8 พ.ย. 2550
โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ
การประชุมย่อย การบริหารระบบสถิติประเทศไทย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7 , 9 พ.ย. 2550
ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมโครงการจัดทำข้อมูลเสนอแนะ เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 6 พ.ย. 2550
6 พ.ย. 2550
ประชุมโครงสร้างใหม่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 1 พ.ย. 2550
1 พ.ย. 2550
การประชุมกลุ่มย่อย การบริหารระบบสถิติประเทศ สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร่ ก่อสร้าง และพลังงาน 31 ต.ค. - 6 พ.ย. 2550
31 ต.ค. - 6 พ.ย. 2550
ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมการจัดทำแผนที่ความยากจน พ.ศ. 2551
24 ต.ค. 2550
แผนที่ความยากจน
poverty
การประชุมกลุ่ม "การบริหารระบบสถิติประเทศ" สาขาสุขภาพ 24 -30 ต.ค. 2550
24 - 30 ต.ค. 2550
ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง
การประชุมการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ประเทศร่วมประชุม 20 กระทรวง 16 - 26 ต.ค. 2550
16 - 26 ต.ค. 2550
การประชุมผู้ใช้ข้อมูลโครงการสำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2551 16 ต.ค. 2550
16 ต.ค. 2550
ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือนสามัญ 12 ต.ค. 2550
12 ต.ค. 2550
ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุม ระบบบริหารจัดการความรู้สำหรับสำนักงานสถิติแห่งชาติ วันอังคารที่ 9 ต.ค 2550
9 ต.ค. 2550
ประชุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยากรกระบวนการ 9 ต.ค. 2550
9 ต.ค. 2550
ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประชุมผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2550 2 ต.ค. 2550
2 ต.ค. 2550