Skip to main content

ปีงบประมาณ 2552

Go Search
หน้าหลัก
ตารางนัดหมาย
เอกสารการประชุม
  

หน้าหลัก > กิจกรรมต่างๆ > การประชุม > ปีงบประมาณ 2552

 ปีงบประมาณ 2552

Date_ThFilterPlaceFilterOrganizationFilterKeywordFilterSynonymFilter
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธุรกิจเอกชนจะได้จากการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553"
29 ก.ย. 2552
ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กทม.
ประชุมแผนจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2552
28 ก.ย. 52
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานสถิติแห่งชาติ
10 ก.ย. 2552
การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาวิชาการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 ครั้งที่ 2/2552
9 ก.ย. 2552
ประชุมแผนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2-2552
3 กันยายน 2552
ตึก 7 ชั้น 3
แผนจัดการความรู้ ,แผนการจัดการความรู้นำแผนปฏิบัติ 2552
KM Action plan,การประชุม ครั้งที่ 2/2552
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วช. สู่มาตรฐานเดียวกัน
6 ส.ค. 52
ประชุมโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2553 ครั้งที่ 1/2552
28 ก.ค. 2552
ประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ร่วมกับสถิติจังหวัด 17 -19 ก.ค. 52
17-19 ก.ค. 2552
ณ เดอะกรีนเ นอร์รี่สอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ประชุมแผนการจัดการความรู้ครั้งที่1-2552
2 ก.ค. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
แผนการจัดการความรู้, แผนการจัดการความรู้และนำแผนไปปฏิบัติ พ.ศ.2552
KM Action Plan, ประชุม KM ครั้งที่ 1/2552
การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2552
2 ก.ค. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมแนวทางความร่วมมือในการจัดทำและใช้ประโยชน์สำมะโนประชากรและเคหะ 2553 ระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
1 ก.ค. 2552
ณ กระทรวงมหาดไทย
การประชุมวิชาการประเทศจะได้อะไรจากการทำสำมะโนประชากรและเคหะ 2553
30 มิ.ย. 2552
ห้องประชุม 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2
การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
16 มิ.ย. 2552
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค
การประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
26 พ.ค. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมเตรียมงานสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2553
22 พ.ค. 2552
ตึก 5 ชั้น 3
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล Online โครงการ TPD Info (รุ่นที่ 2)
20-22 พ.ค. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล Online โครงการ TPD Info
13-15 พ.ค. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมเพื่อจัดทำค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
1-2 พ.ค. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมผู้ประสานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
30 เม.ย. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมคณะที่ปรึกษาวิชาการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
24 เม.ย. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ
23 เม.ย. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมการตรวจราชการภูมิถาค
8 เม.ย. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2 เม.ย. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2552
2 เม.ย. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
23 มี.ค. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม โครงการสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้า พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานคร
16-20 มี.ค. 2552
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามระดับสถิติจังหวัด โครงการสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้า พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานคร
9-13 มี.ค. 2552
การประชุมการบริหารความเสี่ยง
26-27 ก.พ. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พ.ศ.2552
19 ก.พ. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐ (PMQA)
6 ก.พ. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ วันที่ 5 ก.พ.2552
5 ก.พ. 52
A Warm Welcome to the Participants of Committee on Statistics First Session 4-6 ก.พ.2552
4-6 ก.พ. 52
การประชุมพิจารณาแบบสอบถามโครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.2552 วันที่ 3 ก.พ.2552
3 ก.พ. 52
การประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐครั้งที่ 3 - 2552 วันที่ 2 ก.พ. 2552
2 ก.พ. 52
การประชุมการจัดทำงบประมาณปี 2553 วันที่ 27 ม.ค.2552
27 ม.ค. 52
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามระดับพนักงานแจงนับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้าพ.ศ.2552กรุงเทพมหานคร
26-28 ม.ค. 52
สำนักงานเขตหลักสี่
การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสนามระดับวิชาการโครงการสำมะโนประชากรและเคหะล่วงหน้า พ.ศ.2552 กรุงเทพมหานคร
21-23 ม.ค. 2552
สำนักงานเขตหลักสี่
การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
20 ม.ค. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมบูรณาการ สารสนเทศ NIC
19 ม.ค. 2552
ประชุมโครงการสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2552 และโครงการสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง พ.ศ. 2552
15 ม.ค. 2552
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สศม. 1
สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้างสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง
สกส. 52, สขส. 52
การประชุมข้อมูลสถิติอาชญากรรม
12 ม.ค. 2552
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุม reginal Workshop
9-10 ม.ค. 2552
สสช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทสถิติและแผนปฏิบัติการสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขาท่องเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร
24 ธ.ค. 2551
ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ ครั้งที่ 2 /2551 23 ธ.ค. 2551
23 ธ.ค. 2551
การประชุมพิจารณาแบบสอบถามโครงการสำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2552
19 ธ.ค. 2551
ตึก 7 ชั้น 3
สศม. 1
การประชุมหารือเพื่อทราบถึงปัญหาและพิจารณาแนวทางการนำข้อมูลไปใฃ้ประโยชน์โครงการสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน
28 พ.ย., 23 ธ.ค. 2551
ห้องประชุมตึก 2 ชั้น 6
กลุ่มสถิติสถานประกอบการ 2
สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนแม่บทสถิติ
20 พ.ย. 2551
รร.สยามเบเวอร์ลี่ กทม.
การประชุมงบประมาณประจำปี 2552
17 พ.ย. 2551
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุม UNFPA-NSO Workshop ครั้งที่ 2
10-14 พ.ย. 2551
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมแผนบูรณาการ ข้อมูล สสช.
6 พ.ย. 2551
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมคณะอณุกรรมการนโยบายและส่งเสริมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 9-2551 วันที่ 30 ต.ค.51
30 ต.ค. 51
การประชุมคณะทำงานระบบบริหารจัดการความรู้ สสช.
29 ต.ค. 2551
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมแผนบูรณาการข้อมูลสถิติ
29 ต.ค. 2551
ตึก 7 ชั้น 3
การประชุมเครือข่ายข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
22 ต.ค. 2551
ตึก 7 ชั้น 3
การประขุมการสำรวจผู้สูงอายุ
13 ต.ค. 2551
ตึก 5 ชั้น 3
การประชุมโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา "โครงการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและออกแบบระบบงานต้นแบบ" วันที่ 9 ต.ค. 2551
9 ต.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การนำเสนอการใช้งานระบบสารสนเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโดยศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ วันที่ 8 ต.ค.51
8 ต.ค. 2551
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมแต่งตั้งคณะทำงานโครงการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ ครั้งที่ 1 2551 3 ต.ค. 2551
3 ต.ค. 2551
การประชุมคณะทำงานพิจารณากรอบการดำเนินงานตามหลักการพื้นฐานของสถิติทางการสำหรับประเทศไทย ครั้งที่ 1-11/2552
13 ม.ค., 6 ก.พ., 17 ก.พ., 4 มี.ค., 26 มี.ค., 2 เม.ย., 7 พ.ค.,
20 พ.ค.,28 พ.ค., 5 มิ.ย., 10 มิ.ย. 2552
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สำนักมาตรฐานคุณภาพข้อมูลสถิติทางการ
UN, Official Statistics
OS