Skip to main content

การประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2553

Go Search
หน้าหลัก
ตารางนัดหมาย
เอกสารการประชุม
  

หน้าหลัก > กิจกรรมต่างๆ > การประชุม > ปีงบประมาณ 2553 > การประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2553

 สรุปการประชุม

 

 
 

 Speech

There are no items to show in this view of the "Speech" document library.

 Powerpoint

There are no items to show in this view of the "Powerpoint" document library.

 Error

 รูปภาพ

ThumbnailPicture Size
Thumbnail IMG_42472816 x 1880
Thumbnail IMG_42442816 x 1880
Thumbnail IMG_42362816 x 1880
Thumbnail IMG_42322816 x 1880
(More Items...)

 รายงานการประชุม

There are no items to show in this view of the "รายงานการประชุม" document library.

 การเชื่อมโยงแหล่งความรู้

There are currently no favorite links to display.

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

There are no items to show in this view of the "เอกสารสนับสนุนความรู้" document library.