Skip to main content

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2553

Go Search
หน้าหลัก
ตารางนัดหมาย
เอกสารการประชุม
  

หน้าหลัก > กิจกรรมต่างๆ > การประชุม > ปีงบประมาณ 2553 > ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ครั้งที่ 4/2553

 สรุปกิจกรรมการประชุม

 

 

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้และนำแผนไปปฏิบัติ

 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2553

             ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ท่านรองฯ วิลาส สุวี (CKO)  ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้และนำแผนไปปฏิบัติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2553 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนการจัดทำแผนการจัดการความรู้และนำแผนไปปฏิบัติ พ.ศ. 2553  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3  สำนักงานสถิติแห่งชาติ  

ในส่วนของการพิจารณา การจัดกิจกรรมส่งเสิรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ประชุมมีมติให้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านทางระบบอินทราเน็ต (http://intranet.nso.go.th  )  เว็บไซต์การจัดการความรู้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยการร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ใน Web Board  และการร่วมตอบคำถามชิงรางวัล โดยใช้เวลาระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน 2553  ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

-----------------------------------------------------

 
 

 Speech

There are no items to show in this view of the "Speech" document library.

 Powerpoint

There are no items to show in this view of the "Powerpoint" document library.

 Error

 รูปภาพ

ThumbnailPicture Size
There are no items to show in this view of the "รูปภาพ" picture library.

 รายงานการประชุม

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4-53_.pdfรายงานการประชุม ครั้งที่ 4-53_ploy

 การเชื่อมโยงแหล่งความรู้

There are currently no favorite links to display.

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 4-2553.pdfหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 4-2553ploy