Skip to main content

การประชุมเพื่อพิจารณาร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อการผลิตสถิติจากการสำรวจความคิดเห็น (POLL)

Go Search
หน้าหลัก
กิจกรรมต่างๆ
ตารางนัดหมาย
เอกสารการประชุม
  

หน้าหลัก > กิจกรรมต่างๆ > การประชุม > ปีงบประมาณ 2554 > การประชุมเพื่อพิจารณาร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อการผลิตสถิติจากการสำรวจความคิดเห็น (POLL)

 สรุปการประชุม

 

 
 

 Speech

There are no items to show in this view of the "Speech" document library.

 Powerpoint

There are no items to show in this view of the "Powerpoint" document library.

 วีดิโอ

 รูปภาพ

ThumbnailPicture Size
Thumbnail DSC078032896 x 1936
Thumbnail DSC078172896 x 1936
Thumbnail DSC078082896 x 1936
Thumbnail DSC078092896 x 1936
(More Items...)

 รายงานการประชุม

There are no items to show in this view of the "รายงานการประชุม" document library.

 การเชื่อมโยงแหล่งความรู้

There are currently no favorite links to display.

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

There are no items to show in this view of the "เอกสารสนับสนุนความรู้" document library.