Skip to main content

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2554

Go Search
หน้าหลัก
ตารางนัดหมาย
5 ขั้นตอนระบบนัดหมายผู้บริหาร
  
หน้าหลัก > กิจกรรมต่างๆ > การประชุม > ปีงบประมาณ 2554 > การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ครั้งที่ 2/2554 > เอกสารสนับสนุนความรู้  

เอกสารสนับสนุนความรู้

Modify settings and columns
เอกสารสนับสนุนความรู้
  
View: 
1.วาระครั้งที่ 2-2554.doc
1.วาระครั้งที่ 2-2554Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3/18/2011 10:26 AMpirom
2.วาระที่ 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ครั้งที่ 1-2554.pdf
2.วาระที่ 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ครั้งที่ 1-2554Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3/18/2011 10:26 AMpirom
3.วาระที่ 3.1 หัวข้ความรู้ที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้ของ สสช.-2.xls
3.วาระที่ 3.1 หัวข้ความรู้ที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้ของ สสช.-2Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3/18/2011 10:26 AMpirom
4.วาระที่  3.3 แผนการดำเนินงารจัดการความรู้และนำไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2554-2-2.xls
4.วาระที่ 3.3 แผนการดำเนินงารจัดการความรู้และนำไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2554-2-2Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3/18/2011 10:26 AMpirom
5.วาระที่ 4.1.1 แผนการจัดการความรู้-การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์-2.doc
5.วาระที่ 4.1.1 แผนการจัดการความรู้-การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์-2Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3/18/2011 10:26 AMpirom
6.วาระที่ 4.1.2 แผนการจัดการความรู้-การเตรียมงานและวางแผน-2.doc
6.วาระที่ 4.1.2 แผนการจัดการความรู้-การเตรียมงานและวางแผน-2Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3/18/2011 10:26 AMpirom
7.วาระที่ 4.1.3 แผนการจัดการความรู้-การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์-2.doc
7.วาระที่ 4.1.3 แผนการจัดการความรู้-การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์-2Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
3/18/2011 10:26 AMpirom