Skip to main content

สสช. จับมือก.พ.ร. สำรวจการให้บริการภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบราชการไทย

Go Search
หน้าหลัก
ตารางนัดหมาย
เอกสารการประชุม
  

หน้าหลัก > กิจกรรมต่างๆ > MOU > ปีงบประมาณ 2552 > สสช. จับมือก.พ.ร. สำรวจการให้บริการภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบราชการไทย

 สรุปการประชุม

     

เลขาธิการฯ สสช เผย สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช) ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ มุ่งสู่การให้บริการประชาชนสูงสุด

                นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่ชาติแจ้งว่าหลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำข้อตกลงกับสำนักงาน ก.พ.ร. และลงนามความร่วมมือกันไปเมื่อต้นปี เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 20 กระทรวง 75 จังหวัดและ67 สถาบันอุดมศึกษา  โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม -  สิงหาคม นี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของภาครัฐโดยจะมีทั้งในรูปของการตอบสัมภาษณ์ในแบบสอบถาม ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ รวมทั้งออกไปสัมภาษณ์ประชาชน ณ จุดให้บริการ เช่น การไปรับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐ การทำบัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอหรือการไปต่อทะเบียนรถที่สำนักงานขนส่ง การขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมจากสำนักงานประกันสังคม เป็นต้น การสำรวจโครงการนี้เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับวิธีปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

                เลขาธิการสถิติแห่งชาติกล่าวย้ำว่า การสำรวจครั้งนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่จะได้ติชมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างเต็มที่ เสมือนเป็นกระจกสะท้อนการพัฒนาระบบราชการในมุมมองที่มาจากกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการบริการที่ดี และมีคุณภาพ นางธนนุชฯ กล่าว

 

 

          

 
 

 Speech

There are no items to show in this view of the "Speech" document library.

 Powerpoint

There are no items to show in this view of the "Powerpoint" document library.

 Error

 รูปภาพ

ThumbnailPicture Size
There are no items to show in this view of the "รูปภาพ" picture library.

 รายงานการประชุม

There are no items to show in this view of the "รายงานการประชุม" document library.

 การเชื่อมโยงแหล่งความรู้

There are currently no favorite links to display.

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าว_สสช_MOU_ก.พ.ร 1 กค 2552.docข่าว_สสช_MOU_ก.พ.ร 1 กค 2552ploy