Skip to main content

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศด้านหลักการเจดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง 15-17 ก.ค. 53

Go Search
หน้าหลัก
ตารางนัดหมาย
เอกสารการประชุม
  

หน้าหลัก > กิจกรรมต่างๆ > การสัมมนา > ปีงบประมาณ 2553 > การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศด้านหลักการเจดอุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง 15-17 ก.ค. 53

 สรุปการประชุม

 

 
 

 Speech

There are no items to show in this view of the "Speech" document library.

 Powerpoint

There are no items to show in this view of the "Powerpoint" document library.

 Error

 รูปภาพ

ThumbnailPicture Size
Thumbnail DSC021863648 x 2736
Thumbnail DSC021803648 x 2736
Thumbnail DSC021633648 x 2736
Thumbnail DSC021563648 x 2736

 รายงานการประชุม

There are no items to show in this view of the "รายงานการประชุม" document library.

 การเชื่อมโยงแหล่งความรู้

There are currently no favorite links to display.

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

There are no items to show in this view of the "เอกสารสนับสนุนความรู้" document library.