Skip to main content

ตารางนัดหมาย

หน้าหลัก
กิจกรรมต่างๆ
ตารางนัดหมาย
เอกสารการประชุม
  
หน้าหลัก > ตารางนัดหมาย > All Site Content  

All Site Content

This page shows all the libraries, lists, discussion boards, and surveys in this Web site. Click the name of a library or list to view its contents. The Recycle Bin contains deleted items. To create a new library or list, click Create.
View: 
  Name Description Items Last Modified

  Sites and Workspaces

Sharepoint Site นางสมนึก วงษ์จันทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 2 weeks ago
Sharepoint Site นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์  ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม(สค.) 5 years ago
Sharepoint Site นางสาวณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงษ์  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ(บส.) 4 months ago
Sharepoint Site นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์  ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ (นว.) 4 years ago
Sharepoint Site นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2 years ago
Sharepoint Site นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข  เลขานุการกรม (สำนักงานเลขานุการกรม(สลก.)) 3 months ago
Sharepoint Site นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ  ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ(สศ.) 2 years ago
Sharepoint Site นางสาวสุวรรณี วังกานต์  ผู้อำนวยการกองสถิติสาธารณมติ (สม.) 3 years ago
Sharepoint Site นางหทัยชนก พรรคเจริญ  ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์ 11 days ago
Sharepoint Site นางอรวรรณ สุทธางกูร  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 5 months ago
Sharepoint Site นางอำไพ จิตรแจ่มใส  ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2 years ago
Sharepoint Site นายจำลอง เก่งตรง  ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ 6 months ago
Sharepoint Site นายทรงพล ใหม่สาลี  ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 9 months ago
Sharepoint Site นายธนู สุวรรณโน  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 9 months ago
Sharepoint Site นายธารธรรม อุประวงศา  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ศท.) 3 months ago
Sharepoint Site นายภุชพงศ์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 years ago
Sharepoint Site นายมานะชัย บุญเอก  ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 weeks ago
Sharepoint Site นายวิชัย ประทีปทิพย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 11 months ago
Sharepoint Site อดีต งด-นางสาวขจิตรัตน์ ปรีชาไพศาลจิต  ผู้อำนวยการกลุ่มแผนยุทธศาสตร์ 10 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางเบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 8 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ(เดิม) 9 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางณัฎฐ์พิชา นาคสมบูรณ์  ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ 6 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางทิพย์จิรา อริยะสินถาวร  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (เดิม) 8 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางธัญญลักษณ์ สุรินทรเสรี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 4 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางนวลนภา ธนศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางน้ำผึ้ง เชิดชูพงษ์  ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ (เดิม) 2 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางปรียา มิตรานนท์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรและประสานสถิติ 7 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์  ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม(เดิม) 4 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางปิยมาศ บุญสพ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (เดิม) 5 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางพรรณวดี พรปฏิมากร  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ(เดิม) 9 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางลักขณา ยุวประกร  ผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม(เดิม) 7 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางสาวเฉลิมขวัญ เจียมประชานรากร  ผู้อำนวยการสำนักสถิติพยากรณ์ 6 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางสาวกุลลักษณ์ เลิศภัทรพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการระบบสถิติ 4 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางสาวจินตนา ศิลป์วุฒิ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร 3 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางสาวชลาลิน มากทองดี  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 5 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางสาวนิตยา มุกดาอุดม  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางสาวมาลี วงศาโรจน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 6 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางสาวรวมพร ศิริรัตน์ตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักสถิติพยากรณ์ 3 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 7 years ago
Document Workspace อดีต-นางสาวลัคนา ตันติวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 3 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 6 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางสาวสุกัญญา อรัณยกานนท์  ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ(บจ.) 15 months ago
Sharepoint Site อดีต-นางสุจารีต โภคาพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักสถิติสาธารณมติ 5 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางสุรีรัตน์ สันติภาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักสถิติสาธารณมติ 4 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางอรพินท์ แมททิว  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและวิชาการสถิติ(เดิม) 9 years ago
Sharepoint Site อดีต-นางอุษณีย์ ไชยานนท์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและวิชาการสถิติ 6 years ago
Sharepoint Site อดีต-นายไพโรจน์ บุญลือ  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 4 years ago
Sharepoint Site อดีต-นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร  รองผุ้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 years ago
Sharepoint Site อดีต-นายธเนส โกมลวิภาต  ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ(ศย.) 15 months ago
Sharepoint Site อดีต-นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 5 years ago
Sharepoint Site อดีต-นายลือชัย วนรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักสถิติสาธารณมติ(เดิม) 9 years ago
Sharepoint Site อดีต-นายวิโรจน์ เลื่อนราม  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2 years ago
Sharepoint Site อดีต-นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 6 years ago
Sharepoint Site อดีต-นายวิลาส สุวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ(เดิม) 9 years ago
Sharepoint Site อดีต-นายอาจิน จิรชีพพัฒนา  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2 years ago
Sharepoint Site อดีต-นายอานนท์ จันทวิช  ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2 years ago
Sharepoint Site อดีต-นายอุดม ภิญโญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 5 years ago